Đại diện đội ngũ chuyên gia Vitranet24
Các chuyên gia Vitranet24 có từ 5-15 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý, am hiểu công nghệ, am hiểu phương pháp quản lý. Đủ khả năng tư vấn, xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý bằng công nghệ cho tổ chức, doanh nghiệp. Với các dự án Bitrix24, chúng tôi đạt đủ các chứng chỉ chứng nhận am hiểu nền tảng và can thiệp không giới hạn vào lõi hệ thống như những chuyên gia hàng đầu của hãng.
Chuyên gia Phan Anh Linh
Chuyên gia Tư vấn trưởng

Cấp bậc chuyên gia: 5.2
12 năm kinh nghiệm tư vấn xây dựng hệ thống quản lý cho tổ chức doanh nghiệp; 10 năm kinh nghiệm Bitrix24 
Đã triển khai 80-100 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Thạc sỹ công nghệ tại Liên Bang Nga.
Chuyên gia Nguyễn Thành Trung
Chuyên gia Tư vấn trưởng
Cấp bậc chuyên gia: 3.5
12 năm kinh nghiệm tư vấn triển khai giải pháp web, app
10 năm kinh nghiệm Bitrix24
Đã triển khai 60-80 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Thạc sỹ công nghệ tại Liên Bang Nga.
Chuyên gia Nguyễn Lê Anh Đức
Chuyên gia Tư vấn trưởng
Cấp bậc chuyên gia: 4.4
12 năm kinh nghiệm tư vấn giải pháp SAP/ERP, Oracle
Từng là Giám đốc công nghệ ứng dụng của FrieslandCampina Vietnam (Sữa Cô Gái Hà Lan); Giám đốc giải pháp ứng dụng của Suntory PepsiCo Việt Nam (Pepsi Cola)
5 năm kinh nghiệm Bitrix24
Đã triển khai 50-60 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ tại Liên Bang Nga.
Chuyên gia Nguyễn Minh Hoàng
 Chuyên gia Tư vấn trưởng
Cấp bậc chuyên gia: 3.5
12 năm kinh nghiệm tư vấn giải pháp quản lý bằng công nghệ, 
Đã xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp cho Honda Vietnam, Canon Vietnam, AceCook Vietnam
Từng triển khai 30-50 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ. 

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh
Chuyên gia Công nghệ
Cấp bậc chuyên gia: 3.2
12 năm kinh nghiệm phát triển Web, Mobile App
8 năm kinh nghiệm Bitrix24 
Đã triển khai 50-60 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Thạc sỹ công nghệ tại Liên Bang Nga.
Chuyên gia Nguyễn Thị Mai Khanh
Chuyên gia Công nghệ 
Cấp bậc chuyên gia: 3.1 
10 năm kinh nghiệm phân tích dữ liệu nghiệp vụ
5 năm quản lý công nghệ tại CBOSS (Nga)
Từng quản lý phát triển hệ thống cho trình duyệt Cốc Cốc
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ tại Liên Bang Nga.
Chuyên gia Ứng Bảo Ngọc
Chuyên gia Công nghệ
Cấp bậc chuyên gia: 3.1
8 năm kinh nghiệm phát triển Web
8 năm kinh nghiệm Bitrix24
Đã triển khai 50-60 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ.
Chuyên gia Phùng Duy Toàn
Chuyên gia Giải pháp 
Cấp bậc chuyên gia: 3.0
8 năm kinh nghiệm xây dựng giải pháp ứng dụng Web
8 năm kinh nghiệm Bitrix24
Đã triển khai 30-40 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ tại Liên Bang Nga.
Chuyên gia Nguyễn Thanh Minh
Chuyên gia Công nghệ
Cấp bậc chuyên gia: 3.0
12 năm kinh nghiệm phát triển Web
7 năm kinh nghiệm Bitrix24
Đã triển khai 30-40 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ tại Liên Bang Nga. 
Chuyên gia Nguyễn Đức Hoàng
Chuyên gia Triển khai
Cấp bậc chuyên gia: 2.5
5 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý
5 năm kinh nghiệm Bitrix24
Đã tư vấn 20-30 dự án lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ tại Liên Bang Nga,
Thạc sỹ kinh tế.
Chuyên gia Trần Ngọc Bảo
Chuyên gia Triển khai
Cấp bậc chuyên gia: 2.4
8 năm kinh nghiệm triển khai đào tạo Bitrix24 
8 năm kinh nghiệm triển khai dự án web, mobile app
Đã triển khai 40-50 dự án công nghệ lớn
Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ. 
Chuyên gia Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chuyên gia Tư vấn
Cấp bậc chuyên gia: 2.5     
7 năm kinh nghiệm Bitrix24 
7 năm kinh nghiệm tư vấn triển khai hệ thống web, marketing
Đã tư vấn 50-70 dự án
Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế.
Chuyên gia Hồ Thu Phương
Chuyên gia Thiết kế
Chuyên gia thiết kế
Cấp bậc chuyên gia: 2.1
Kinh nghiệm:
10 năm nghiên cứu tư vấn giải pháp thiết kế
Trình độ học vấn: Tiến sỹ - Kiến trúc sư tại Liên Bang Nga.
Chuyên gia Hà Minh Huế
Chuyên gia Tư vấn
Cấp bậc chuyên gia: 2.2
Kinh nghiệm: 
15 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý dự án kinh tế đối ngoại.
2 năm kinh nghiệm trong tư vấn nghiệp vụ ứng dụng Bitrix24
Đã tư vấn 30-50 dự án 
Trình độ học vấn: Cử nhân ngoại thương; Cử nhân ngoại ngữ tiếng Pháp. 
Chuyên gia Lê Tuấn Anh
Chuyên gia Tư vấn
Cấp bậc chuyên gia: 1.8 
10 năm kinh nghiệm tư vấn tài chính. 
3 năm tư vấn giải pháp quản lý trên nền tảng Bitrix24
Đã tư vấn 20-30 dự án
Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế
Chuyên gia Nguyễn Thành Chung
Chuyên gia Công nghệ
Chuyên gia Công nghệ
Cấp bậc chuyên gia: 1.8
5 năm kinh nghiệm phát triển Web
3 năm kinh nghiệm Bitrix24
Trình độ học vấn: Thạc sỹ công nghệ tại Liên Bang Nga.