Xây dựng chức năng quản lý tạo và tìm kiếm hợp đồng
Xây dựng chức năng quản lý tạo và tìm kiếm hợp đồng

Mô tả sản phẩm

Chúc năng giúp Quản lý và tạo hợp đồng theo mẫu


ĐẶT HÀNG

Chức năng thực hiện các tác vụ sau:

· Tạo hợp đồng mẫu.

· Định nghĩa các tham số cho hợp đồng mẫu: MA_KHACH_HANG, NGAY, THANG, NAM, HET_HAN...

· Khi tạo mới hợp đồng sẽ có hiển thị Form tạo hợp đồng. Trong form sẽ có các thông tin:

§ Tên hợp đồng

§ Mã hợp đồng (tự sinh)

§ Chọn mẫu hợp đồng

§ Sau khi chọn mẫu hợp đồng (1 form phụ), sẽ lấy toàn bộ thuộc tính của hợp đồng mẫu để hiển thị thành Form mới để có thể nhập các giá trị cho hợp đồng mẫu. Hoặc có thể hiển thị luôn các giá trị mặc định (như ngày tháng...)

§ Lấy dữ liệu bên đối tác trong hợp đồng từ dữ liệu đã được nhập vào hệ thống Vitranet24

· Sau khi tạo hợp đồng mới, thì có thể sinh ra file hợp đồng ( dưới định dạng DOCX)

· Các thông tin ngày/tháng/mã … sẽ được lưu như những thuộc tính trong bảng dữ liệu (Table Sql ) và có thể dễ dàng tìm kiếm theo các tiêu chí muốn có.

Phone:

Hà Nội: (024) 3 856 0777

Đà Nẵng: 0511 3 701068

Skype:

Vitranet24 vivi

Facebook:

https://www.facebook.com/vitranet24/

Gói sản phẩm cùng loại